• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا
shahrokh lotfi

امروز با تمام دنیا قهرم . . . اما اگر تو صدایم کنی برمیگردم و با همان حماقت همیشگی میگویم جانم . . .من اینم . . .زود دل میبندم . . . دیر فراموش میکنم . . .زود میشکنم . . .دیر جوش می آورم . . .ساده ام . . . میسوزم به بای سادگیم . ..صبورم اما اگر بروم برای همیشه رفته ام . ....
shahrokh lotfi

دلم می خواهد دفتر مشقم را باره کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی رامی خواهم خط خطی کنم تمام اون روزهایی را که دلم را شکستند و دل شکستم . . .دلم میخواهد سیاه کنم تمام روزهایی را که نبودی . . .دلم میخواهد . . ....
shahrokh lotfi

هر که گفته فراموش میشود دروغ گفته است . . .بهانه آورده است تا شاید خودش را دلداری دهد. . .فراموش نمیشود . . . تا ابد می ماند قصه ی دلدادگی و عاشقی . . .حتی اگه متنفر باشی . . . دور شوی . . .سایه اش را با تیر بزنی . . .باز هم هست . . .باز هم یک چیزی . . . یک جایی . . .تو را می برد به خاطرات خوب . . ....
shahrokh lotfi

یه وقتایی باید رفت . . .اونم با پای خودت . . .باید جاتو توی زندگیه بعضی ها خالی کنی . . .درسته توی شلوغی هاشون متوجه نمیشن . . .اما بدون یه روزی یه جایی بدجور یادت میفتناونوقت دیگه خیلی دیر شده...