• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا

شبکه تیراسیس جهت تامین سرمایه در گردشخو از علاقه مندان دعوت به سرمایه گذاری می کند


علاقه مندن می توانند از طریق لینک سرمایه گذاری اقدام به پرداخت مبلغ دلخواه خود بکنند


بعد تایید ناظرین حساب کاربر به سرمایه گذار تغییر پیدا خواهد کرد و مبلغ واریزی به حساب وی افزوده می شودو در پایان هر ماه سود سرمایه گذاری نیز به حساب کاربر افزوده می شود


کاربران می توانند در هر آن درخواست تسویه کامل یا بخشی از اندوخته خود را ارسال کنند


نرخ سود : ماهیانه 20درصد


نکته : در صورت تمایل برای سرمایه گذاران قرارداد مشارکت صادر خواهد شد

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری