• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
login Sign Up
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
tirasis network helps you connect and share with the people in your life.
behnam 0098

این روزها ، تلخمدست برداشته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضور آدم هاپرهیز می‌‌کنماز ثبتِ وجود‌هایی‌ که ماندگاری ندارند…این روزها ،تلخ تر از همیشهاز همه ی آدم‌ها بریده ام !...
behnam 0098

چِشمانت را ببند ...آسوده بخواب ...من برای با تـــــــــو بودن ها ...بیداری ها کشیده أم ...وتــــــــــــــو ...برای بی من بودن ها ...خودت را به چه خوابهایی که نزدی ......
behnam 0098

ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ . . .ﺯﻝ ﻣـﯽ ﺯﻧـﻢ ﺗــﻮﯼ ﭼﺸـــﻤﺎﻧﻢﺧـﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻬــــﺎﻧـﻪ ﻣـﯽ ﻛﻨــــﻢ ﺑـﺮﺍﯼﺧــﻨﺪﻳـﺪﻥﻗــﺪﻡ ﻣـﯽ ﺯﻧــﻢ ﭘــﺎﺑﻪ ﭘــﺎﯼ ﺧـــﻮﺩﻡﻭ . . .ﺩﺳـــﺘﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺩﻳﮕــﺮﻡ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﮔﻴــــﺮﺩﺗــــﺎ ﮔـــــﻢ ﻧﺸـــــــــﻮﻡﻣـــﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻬـــــــــــــــــﻤﻪ ﺗﻨﻬــــــﺎﻳﯽ...
behnam 0098

روزهایم بی تو شب می شودشب هایم بی تو روزو این چرخه ی تکراریفیلم بلند هفته هایم شدهتو هم چه خوبنبودنت را بازی می کنیکسی که در هیچ پلانی حاضر نمی شود ونقش اصلی تمام سکانس ها است......