• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا
e54597eec5ec9bf863e49dad96ffd69b
abozar askari

یادمان باشد که:حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است...دلی که باید به دست می آوردیم و نیاوردیم!دلی که باید می دادیم و ندادیم!دلی را که شکستیم و رها کردیم!دلهای غمگینی که بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!خدا از هرچه بگذرد از حق الناس نمی گذرد.بیایید حواسمان باشد که:حواسمان به دلهایمان باشد آلوده اش نکنیمبیا ارزش این را بدانیم که: نبودنها،دوربودنها و ندیدنها هرگزبهانه ای نمیشود برای از یاد بردن دوستان.نمیدانم درزندگيتان "بهترين" چگونه معنا ميشود؟ من همان بهترين را برايتان آرزو دارم ....!!...