• Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
ورود عضویت
  • Facebook
  • Yahoo
  • Twitter
  • Google
  • Live
با tirasis network همه با هم همیشه و همه جا
e54597eec5ec9bf863e49dad96ffd69b
...... تنها

یادمان باشد که:حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است...دلی که باید به دست می آوردیم و نیاوردیم!دلی که باید می دادیم و ندادیم!دلی را که شکستیم و رها کردیم!دلهای غمگینی که بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!خدا از هرچه بگذرد از حق الناس نمی گذرد.بیایید حواسمان باشد که:حواسمان به دلهایمان باشد آلوده اش نکنیمبیا ارزش این را بدانیم که: نبودنها،دوربودنها و ندیدنها هرگزبهانه ای نمیشود برای از یاد بردن دوستان.نمیدانم درزندگيتان "بهترين" چگونه معنا ميشود؟ من همان بهترين را برايتان آرزو دارم ....!!...
...... تنها

نه بهار با هیچ اردیبهشتی...........نه تابستان با هیچ شهریوری...........نه زمستان با هیچ اسفندی...........اندازه ی پاییز به مذاق خیابانها خوش نیامد,,,,,,,پاییز" مهری داشت که به دل هر خیابان مینشست.................